công văn thi học kì II

Tải về UBND TỈNH NAM ĐỊNHSỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOSố:          /SGDĐT-KTKĐCLGDV/v khảo sát chất lượng học kì IInăm học 2016-2017   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA…

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia

Hướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc giaHướng dẫn của bộ về kỳ thi quốc gia